جدیدترین خبرهای «آیین نامه راهنمایی و رانندگی

۴۱- ظرفیت اتومبیل: وزن بار با تعداد مسافر که از طرف سروان کاردان فنی شمارهگذاری شهربانی برای وسیلهی نقلیه انتخاب میشود. خبرگزاری میزان- حقوق اداری به عنوان شاخهای از دستمزد عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق میشود که حقوق و دستمزد و تکالیف سازمانهای اداری دولت، بهخصوص سازمانهای اجرایی آن و ارتباط ها آنان اصلی مردمان را گزینش میکند. ۲۶- چرخ فلزی: چرخی می باشد که محل تماس آن با کف زمین فلزی باشد. ۳۰- خیابان فرعی: خیابانی که از خیابان دارای تنگتر هست یا اهمیت کارگزاشتن علایم راهنمایی فرعی شناخته شود. ۲۴- جاده فرعی: جادهای که از جاده کلیدی منشعب شده و از آن تنگتر است یا این که اهمیت نصب علایم راهنمایی فرعی به شمار میرود. ۲۵- جاده خصوصی: جادهای که افراد یا مؤسسات به جهت به کار گیری شخصی ساختهاند و استعمال دیگران از آن منوط اصلی اجازهی مالک است. ۲۳- جاده اصلی: جادهای که در برخورد اهمیت جاده دیگر پهنتر می باشد یا اهمیت نصب علایم راهنمایی مهم تلقی شود. ۳۳- راه: اعم می باشد از خیابان و جاده و نمونه سوال آیین نامه فصل اول کوچه. هر گاه وسیلهی نقلیهای زمان شب در کنار راه و روش توقف کند و نور به اندازه در آن محل به جهت تشخیص شی ءها یا این که اشخاص از مسافت ۱۵۰ متری وجود نداشته باشد، راننده (اعم از همین که درون وسیلهی نقلیه باشد یا این که خارج از آن) موظف میباشد چراغهای کوچک جلو و خطر عقب وسیلهی نقلیه را روشن نگهدارد. 13. لوری: وسیله نقلیه موتوری باری میباشد که اتاق راننده و اتاق بار به رخ دو گوشه و کنار جداگانه و بر روی یک شاسی باشد و مجموع وزن وسیله نقلیه و گنجایش حمل بار آن از ۵ بدن تا کاهش از ۶ بدن است. ۴۳- قطعات اصلی: کلیهی قسمتهای اهمیت وسیلهی نقلیه که مطابق این آییننامه بایستی شمارهگذاری شود مثل موتور و شاسی و اتاق که ردوبدل آنها باعث تغییر و تحول مشخصات کلیدی وسیلهی نقلیه میگردد. ۴۴- کارت مشخصات: کارتی که مشخصات صاحب و وسیلهی نقلیه شمارهگذاریشده در آن ثبت و به مالک وسیلهی نقلیه تسلیم میگردد. ۴۵- کارت شهری: کارتی که جواز رانندگی وسایل نقلیه عمومی در شهر و حومه میباشد.