حضرت یوسف – ویکی فقه

هنگام بازگشت برادران به کنعان، حضرت یوسف( ع) برای بینایی پدرش، پیراهنش را اصلی آن ها فرستاد و این فرمان موجب بصیرت یعقوب شد. تصمیم زلیخا این بود که برای زنان، مجلسی را برگزار کند، به این ترتیب آنها را در قصر دعوت کرد و یک شمشیر و میوه به دستانشان بخشید و حضرت یوسف را در همان زمان صدا زد و به مجلس دعوت کرد. سپس از رسیدن برادران یوسف به مصر، حضرت یوسف آنان را دید و شناخت درحالیکه، برادرانش او را نشناختند و ایشان دارای خوش رفتاری از برادرانش پذیرایی کرد. آن ها وارد مصر شده و التماس خود را عرضه کردند.یوسف در بین متقاضیان غلّه، برادران خود را دید،امّا برادران یوسف را نشناختند و حقّ نیز همین بود،زیرا از زمانه انداختن یوسف به چاه تا حکومت او در میهن مصر،حدود بیست تا سی سال فاصله شده بود.یوسف زمانی از چاه خارج آمد،نوجوان بود، «یا بُشْری هذا غُلامٌ» تعدادی سالی در منزل عزیز،خدمتکار بود و سالها هم در زندان به سر پیروزی و از دوران آزادی او از زندان هم هفت سال(دوره وفور نعمت و لبریز آبی)گذشته بود و درحال حاضر که سال های قحطی بود،برادران به مصر آمده بودند. پادشاه مصر پس از تعبیروتفسیر خواب و اثبات بی گناهی یوسف، او را از زندان آزاد کرد و وی را به تیتر وزیر خود و عزیز مصر گزینش کرد. پس از همین که حضرت یوسف( ع) آن خواب را تعبیروتفسیر کرد و به جهت نجات مصر از قحطی خط مش حلش را تفسیر داد ، پاد شاه از او خوشش آمد و گفت که یوسف را نزد او بیاورید؛ ولی او به پیامبر ی پاد شاه چنین گفت که برود و از شاه، ماجرای براندن دستان زنان و زندانی یوسف اسدی فرا بیمه شدنش را بپرسد. پس از ورود او به مجلس، زنان تحتتأثیر زیباییش قرار گرفتند و بقدری حواسشان به ایشان پرت شد که دستشان را بریدند. این تویی که بدین زودی از من جدای شدی؟ پس در واقعیت معبود من هست که از من به احترام پذیرایی میکند، هر چند به تو نسبت دیتا میشود، و چون چنین است، لازم میباشد که من به او پناهنده شوم، و به همو پناهنده میشوم، چون اجابت مراد تو و ارتکاب این معصیت ظلم می باشد و ظالمان رستگار نمیشوند، پس هیچ راهی به جهت ارتکاب چنین گناهی نیست. نگفت: من چنین کاری نمیکنم، و یا چنین گناهی مرتکب نمیشوم، و یا این که به خدا پناه میبرم از شر تو و یا این که امثال آن، چون اگر چنین میگفت، به جهت خویش حول و قوهای اثبات کرده بود که خود بوی شرک و جهالت را دارد. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم پیج یوسف اسدی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.