دریچه خطی (صفر درجه) – هوا نسیم شرق

حیاتی توجه به ثابت بودن لبریز ههای همین دریچ هها قابلیت ساخت در طو لهای و همینطور ب هصورت یک سرباز و دوسـر گشوده جهت قرار گرفتن در کنار هم در مواردی که ارتفاع موردنیاز دریچه از حداکثر ارتفاع قاب لتولید (دو و نیم متر) هست نیز وجود دارد. با اعتنا به پروفیل پره آیتم به کار گیری در دریچه های خطی 30 درجه مدل های متفاوتی نظیر روزنه های خطی 30 مرتبه دو طرفه قابل تولید می باشند. علاوه بر این با مخلوط های متعدد از سطر های عمودی و افقی این پره ها سر مشق های پخش متنوعی مانند سـه طرفه و چهار طرفه و … بایستی توجه شود پره های همین نوع روزنه بصـورت ثابت بوده و قابلیت و امکان جابجایی پره جهت تهیه و تنظیم پرتاب هوا در جهات متفاوت وجود ندارد همینطور در مواردی از این دسته روزنه در سیسـتم کانال کشــی هوای برگشــت هم استعمال می شـود. این دریچه به ادله استفاده از پره های قابل تنظیم در نوع خطی (در جور های قوسی امکان وجود پره های قابل تهیه و تنظیم وجود ندارد)، الگوی پرتاب هوای مختلفی را دارد که سبب ساز تعیین روزنه خطی اسلوت در کاربری های متفاوت خواهد شد. دیفیوزرهای خطی از دیگر دریچه های مالامال مصرف در انتقال هوا میباشد و یک عدد از فواید آن به کار گیری در مکان هایی هست که فضای دسترسی کافی در سقف کاذب وجود ندارد. نصب دریچه خطی 30 درجه، مهم به کارگیری از بستن پیچ بر روی شکاف های تعبیه شده روی کادر دریچه امکان پذیر است. دریچه های خطی می توانند یار اهمیت دمپرهای پشت روزنه ای موازی و متقابل سفارش گذاری می دریچه خطی قوس دار شود. از روزنه اسلات در مکان هایی با ارتفاع ۵ متر می توان به کار برد. اگر خرید کننده سفارشی کلیدی بعد ها متمایز داشته باشد به جهت آن طراحی و ساخت می گردد. دریچ ههای خطی ساخت شده درهوا نســیم شرق در اشکال بعدها فریم و شکل پروفیل پره جهت پوشش گونه های سلیق هها و نیازهای آئرودینامیکی مشــتریان گرامی از مرغو بترین پروفی لهای فابریک آلومینیومی اکسترود شده به همپا رنگ ایکترو استاتیک کوره ای ایجاد م یگردند. در این صورت خواسته از ISOVEL کانتورهای هم شتاب جریان هواست (مبحث طراحی دریچه ها در تهویه مطبوع). سایزینگ اشکال روزنه های حیاتی اعم از دیفیوزر، گریل و رجیستر به ملازم نمونه های کاربردی در همین تدریس ارائه شده است. اگر شما هر نوع سوالی در رابطه اصلی چه جایی و روش به کارگیری از دریچه خطی 15 درجه دارید، می توانید اساسی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.