طراحی و ساخت استخر

نیست؛ فقط زمان جابجایی داراییهای خویش بدون چاره به پرداخت کارمزد نتورک خواهید بود. درست نظیر شبکههای ثابت کاری، در شبکههای اثبات سهام هم تولید هر بلاک ساخت کمی ارز دیجیتال را بههمراه دارد که در کنار کارمزد تراکنشها، به ولیدیتور هر بلاک پرداخت میشود. همانطور که گفتیم، در الگوریتم اثبات سهام و استیکینگ خویش نتورک بهصورت تصادفی ماینر یا ولیدیتور (Validator) هر بلاک را گزینش میکند؛ ولی عمل بهعنوان ولیدیتور در یک کانال الگوریتم اثبات سهام، نیازمند تضمین حسن انجام عمل است. حتمی هست شما قبل از هر اقدامی ابتدا با مجموعهای از افراد کارشناس و باتجربه مشورت کنید و پروژه را برای اجرا به یک گروه دارای بسپارید. در هر پروژه ای امکانات اضافی و ارتقا دهنده ای وجود دارااست که می تواند هزینه کل تولید را افزایش دهد. پس از این تراز اهمیت دقت به ابعاد استاندارد استخر آرماتورها به صورت نتورک ای در کف و بدنه بوسیله سیم های مخصوصی بافته می شود، آنگاه کف استخر پس از آرماتور بندی به وسیله تولید کننده های استخر به ضخامت 15 سانتی متر بتن اهمیت عیار 350 ریخته می شود و در غایت به آن ویبره زده می شود تا کف استخر صاف و مسطح باشد. اگر مطمئن نیستید چه میزان اضافه کنید ، برای کمک کلیدی متخصصین رشته ای کمپانی آس تماس بگیرید. بدین ترتیب درصورتیکه می خواهید شیب استخرتان همانطور که دوست دارید باشد، قطعا از متخصصین همین حوزه کمک بگیرید. در استخر پیش ساخته فایبر گلاس آن‌گاه از این مرحله استخر پیش ساخته را در محل گودبرداری تسطیح شده کارگزاری می کنند. سو‌مین سطح آن گاه از مشخص و معلوم کردن محل ساخت، طراحی نقشه است. بهصورت کلی استخراج ارز دیجیتال در کنار ترید و هولد از محبوبترین راههای فعالیت و کسب سود در دنیای ارزهای دیجیتال میباشد و سالانه افراد، شرکتها و حتی دولتهای متنوعی شروع به فعالیت در این حوزه میکنند. از طرف دیگر، افراد میتوانند با استفاده از Idle Mining، از کامپیوتر خانگی خویش هم برای کسب درآمد غیرفعال به کار گیری کنند. اصلی استفاده از استیکینگ اشخاص میتوانند در کنار عمل روزمره و کار اهمیت خود، به کسب درآمد نیز بپردازند؛ البته راهاندازی و نگهداری از مزرعه ماینینگ تهی دست دقت مستمر و روزمره است. درست همانطور که استخراج ارز دیجیتال راهی برای اعطای جایزه به کسانی می باشد که در تأیید تراکنشها و تأمین امنیت شبکههای اثبات کار (PoW) نقش دارند، استیکینگ نیز به جهت اعطای جایزه به فعالان شبکههای اثبات سهام Proof of Stake به کارگیری میشود. مصرف انرژی استیکینگ دوچندان کاهش از استخراج میباشد و از این روش میتوانید به گرمایش جهانی یاری کنید. به این ترتیب نیازی نمی باشد ماینرهای دیگر برای ارزیابی هش بلاک جدید و تأیید تراکنشها انرژی مصرف نمایند و در غایت مصرف انرژی کانال کاهش مییابد؛ برای مثال نتورک اتریوم قرار می باشد طی بروزسانی که حیاتی اسم اتریوم 2.0 شناخته می گردد از الگوریتم ثابت عمل به ثابت سهام مهاجرت نماید و توسعهدهندگان این شبکه معتقدند که این تغییر سبب به کمتر 90 درصدی مصرف انرژی شبکه خواهد شد. در همین الگوریتم بهجای آنکه ماینرها به جهت پیدا کردن هش یک بلاک و تأیید تراکنشها مهم یکدیگر به رقابت بپردازند، خودِ شبکه یک ماینر را بهصورت تصادفی گزینش کرده و وظیفه پیدا کردن هش و ایجاد بلاک را به وی میسپارد. در این استخرها افراد اهمیت کنار نیز قرار دادن داراییهای خود یک سهام (Stake) بزرگتر تولید کرده و بهعنوان یک نود واحد در کانال عمل میکنند؛ از این روش دیگر نیاز نمی باشد نگران خریداری تجهیزات فعالیت در کانال و مسائل فنی مربوط به آن باشید، کافی میباشد داراییهای خویش را در اختیار یک استخر استیکینگ قرار دیتا و بهصورت روزانه، هفتگی، ماهانه و… در این نوشته همت کردیم تمجید کلی و سادهای از استخراج ارز دیجیتال و استیکینگ ارائه کرده و مزایا و معایب آن را بررسی کنیم؛ البته بهصورت کلی میتوان گفت که دردسرهای استیکینگ فراوان کاهش از استخراج ارز دیجیتال است. همانطور که میدانید هم بازار ارزهای دیجیتال تر و تمیز در نوسان می باشد و ریزش شدید بازار در بعضا بازههای زمانی غیرقابل اجتناب. تجهیزات استخراج ارز دیجیتال قدمت محدود و مشخصی دارند و عموماً بیش از 5 سال نمیتوان از آنان استعمال کرد. یعنی همانطور که ماینرهای شبکههای اثبات فعالیت حساس صرف انرژی و وقت خود تضمین میکنند که کار خود را بهدرستی انجام خواهند داد، ولیدیتورهای الگوریتم اثبات سهام هم می بایست بهگونهای تضمین کنند که تراکنشهای اشتباه را تأیید نخواهند کرد. در الگوریتم اثبات سهام نیز عوامل متمایز بر طرز انتخاب ولیدیتور هر بلاک تأثیر دارند، اما مقدار توکن استیک شده یکی از مهمترین این عامل ها بهشمار میرود؛ به این معنی که هر چه میزان توکنهای استیکشدۀ یک ولیدیتور عمده باشد، اقبال وی به جهت انتخابشدن بهعنوان ولیدیتور یک بلاک افزایش یافته و درآمد وی هم ارتقاء مییابد. در کنار آمادهکردن دستکم استیک یا این که سهام لازم، فعالیت بهعنوان یک ولیدیتور در شبکههای ثابت سهام به راهاندازی یک نود حیاتی به کارگیری از تجهیزات مربوطه نیز نیاز دارد؛ اما بخش اعظم افراد ترجیح ارائه می کنند تا بهجای راهاندازی یک نود، از استخرهای استیکینگ استفاده کنند. البته تغییرات شدید قیمتی ارزهای دیجیتال و احتمال ممنوعیت تام استخراج از مهمترین خطرات و مسائل عمل بهعنوان یک ماینر محسوب می گردند و به همین سبب بسیاری از ورود به دنیای استخراج ارز دیجیتال غربت میکنند. به جهت افرادی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی به کارگیری از عکس استخر روی پشت بام ، شما شاید می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.