عملکرد پرشر سوئیچ با پرشر گیج متفاوت است

در همین مدل دستگاهها می بایست توجه نمایید که تا حد قابلیت از جرقه زدن در قسمت الکتریکی آن ها پرهیز کنید زیرا به استدلال وجود گاز امکان اشتعال و آتش سوزی وجود دارد. انواع گوناگون متعددی پرشر سوئیچ اساسی کاربردهای گوناگون وجود دارد. فنر اهمیت اعمال فشار به عقب رانده شده و حیاتی برداشتن فشار به جای خود باز می گردد.این حرکت به کنتاکت الکتریکی پرشر سوئیچ منتقل شده و سبب ساز کارایی پرشر سوئیچ می شود. دیافراگم به وروردی متصل میباشد و اساسی ر مدل تغییری، افزایش یا کاهش فشار، سبب جابه جایی دیافراگم می گردد. فرض می کنیم که یک دیگ بخار داریم که نیاز می باشد در محدوده فشار 4 تا 7 توشه به جهت شما بخار تولید نماید به جهت اینکار شما یک سوئیچ فشار بر بر روی دیگ کارگزاشتن کرده و فشار آن را روی 7 توشه تنظیم مینمایید، دیفرانسیل پرشر سوئیچ را بر روی 3 توشه تهیه میکنیم، در همین وضعیت پرشر سوئیچ هنگتامی که فشار داخلی به هفت بار برسد کنتاک اول را صادر مینماید، همین کنتاکت می تواند به مولد بخار دیگ یا شیربرقی محل ورود فرمان دهد، پس هنگام وصال فشار به هفت بار صادر شدن کنتاکت اولیه شیربرقی یا مولد قطع شده تا زمانی که فشار به محدوده پایینی رسد (یعنی فشار چهار بار) زمانی که فشار به چهاربار برسد مهم دقت به دیفرانسیلی که شما بر روی سه بار تهیه کرده بودید مجددا پرشر فعال میگردد و کنتاکت دوم یا همان کنتاکت وصل را برای شما صادر کرده و مجدد شیربرقی یا این که مولد دیگر را فعال می‌نماید و مجددا فشار باطن گوشه و کنار ارتقا پیدا مینماید و سیکل بالا مجددا تکرار میشود. پرشر سوئیچ یا سوئیچ فشار، سوئیچ در اختیار گرفتن فشار می باشد و به جهت تنطیم فشار مخازن یا پرهیز از ارتقاء فشار در گوشه و کنار های پایین فشار در صنعت کاربرد دارند.پرشر سوئیج یا کنترلر فشار کلیدی یک کنتاکت الکتریکی می باشد و اهمیت وصال فشار به میزان انتخاب شده، کنتاکت فعال می شود و یک سیگنال الکتریکی ارسال می شود و سوئیچ قطع می گردد، همینطور ممکن هست سوئیچ های فشار به مدل ای طراحی شوند که در رخ ارتقاء و یا این که کمتر فشار سیستم را انقطاع و یا این که وصل کنند. از این رو شما می توانید اهمیت توجه به موقعیت سیستم، همین نقطه کاری را تنظیم نمایید. حیاتی همین هم اکنون کنتاکت های مکانیکی، در ولتاژهای خیلی پایین plcها و الکترونیک مدرن با خلل مواجه می شوند. پرشر سوئیچ های مکانیکی عموما وسیله های بی آلایش ای میباشند و هم برای کاربردهای اندک هزینه و نیز پروژه هایی که نیاز به پرشر اساسی امکان اطمینان بالا دارند، مورد به کار گیری قرار می گیرد که همین به چگونگی انتقال سیگنال کلید دارای ارتباط می شود. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها فراوان عمده در آیتم پرشر سوئیچ هوا کشور‌ایران رادیاتور لطفا به تماشا از پرشر سوئیچ 10 بار قیمت وب سایت ما.