قم نیوز – شناخت پیستون و دلایل خرابی آن

3 ـ وجود شکافهای حرارتی روی پیستون : همین شکافها به شکل T و در دامنه پیستون تعبیه می گردند و در اثر گرما این شکافها به نیز رسیده و از چسبیدن پیستون به سیلندر پرهیز می نمایند و در ضمن کمترین لقی فی مابین پیستون و سیلندر را ایجاد می کنند که منجر ارتقا کمپرس و قدرت موتور میگردد . 3- پیستون های اتوترمیک : درین پیستون ها از فولاد و فلز سبک استعمال میشود که فولاد به جهت انبساط کمتر در برعلیه گرما و فلز سبک برای سبک نگه داشتن وزن پیستون به کارگیری میشود . در واقع میزان متعددی از گازهای احتراق به محل اتصال میل لنگ می فرآیند و روغن زیادی هم به محیط احتراق شیوه پیدا می کند. روش دیگر کنترل انبساط پیستون تعبیه یک پشت بند فولادی یا این که پیستون اصلی تیغه محافظ اینوار(INVAR) (شکل) در پیستون است.وقتی پیستون گرم میشود این تقویت کننده انبساط کف پیستون و برامدگی بوش گژن پین را محدود می کند. رینگ ها در یک نقطه از کناره تقسیم می شوند ، به آنها اجازه می دهد تا اهمیت فشار سبک در مقابل ، استوانه را فشار دهند. همانطورکه واضح هست رینگ به مفهوم حلقه هست و حلقه پیستون به حلقههایی فلزی گفته می‌گردد که بر روی پیستون قرار میگیرند. به همین مدل موتورها v6 گفته میشود. یکی از از ویژگیهای همین گونه موتور این می باشد که می توان آن را نزدیک کف ماشین قرار بخشید و به این وسیله، مرکز ثقل اتومبیل را به زمین نزدیک صدای پیستون موتور سیکلت کرد. همین عمل منجر می‌شود تا حلقه فشاری خاصیت خودداری از نشت گاز را داشته باشد. روغن کاری سبب می شود تا حرکت آن ها روانتر باشد و اصطکاک به حداقل رسد و خنککاری سبب می‌گردد تا همین قطعات فلزی بهواسطه افزایش دما منبسط نشوند و عملکردشان مبتلا اختلال نشود. میله اتصال جهت سیلندر که همین نیرو روی آن عمل می کند به تیتر طرف رانش شناخته می شود و هم پیستون و هم دیواره سیلندر در همین منطقه مبتلا سایش بیشتری می شوند. همین بدان مفهوم است که فشار مداوم برای کاهش وزن میله اتصال و پیستون وجود دارد. عمل این رینگها در دست گرفتن پخش روغن روی دیواره سیلندر پیستون تفنگ بادی است. فعالیت چسبندگی همین رینگها به دیواره سیلندر در حقیقت به ادله نیرویی می باشد که از انبساط رینگها و فشار احتراق در روزگار سوختن سوخت در پشت پیستون به وجود میآید.