مقاوم سازی با FRP : مشاوره، طرح و اجرا

اعوجاج تابعی از سختی تقویت و نسبت واقعی تقویت آیتم به کار گیری در دال است. به طور کلی تقویت دیوارهای برشی اساسی FRP ، سبب ساز ارتقا مقاومت خمشی ، مقاومت برشی و دشواری می شود .همچنین مقاوم سازي اصلی FRP که به صورت ورق هستند (لمینیت FRP) تاثير قابل توجهي بر کارایی خلق و خوی بنا در برابر توشه لرزه اي داشته و صورت پذيري ديوار برشي را افزايش مي دهد. مصالح پلیمری یا این که کامپوزیتی FRP در واقع به عنوان پوشش های محافظتی، مقاومتسازه را در برابر مواد شیمیایی مضاعف خورنده (محیط های اسیدی قوی)، مولکولهای پرتحرک و شوریده آب، دمای بالا و سایش افزایش می دهد. برای تقویت کانال FRP گنجانده شده در بتن، میله های عرضی، مهار میله های طولی را تامین میکنند. هنگامیکه از مصالح FRP به جهت ارتقا مقاومت خمشی عضوی به کار گیری شود، کاربر باید بتواند نیروی برشی مربوط به ارتقاء گنجایش خمشی برهه زمانی را تحمل نماید. بکارگیری ورق های FRP در تقویت تیر های بتنی باعث ارتقا گنجایش باربری و کمتر خیز آن می شود. این مقدار از ضرب عدد 85/0 در مقادیر مندرج در جدول 2-5-1 (بخش بهسازی ستون ها) که ضرایب کمتر محیطی نامیده می‌گردد بدست می آید. در حالتی‌که مرحله FRP به طور مطلوب فراهم نشده و از ذرات آلودگی و چربی پاک نشود، ممکن می باشد اتصال نوار و چسب FRP دچار جداشدگی شود. جهت جلوگیری از کنده شدن صفحه ها FRP و چسب از بر روی بتن، می­بایست تمام موارد ناصافی و ناهمواری از روی مرحله بتن می بایست پاک شده و سطحی یکنواخت ایجاد نمود. در صورتیکه پیش از نصب مصالح FRP، همگی بارهای بر روی عضو شامل وزن آن یا این که نیروی پیش تنیدگی از روی عضو برداشته شود، بایستی کرنش اولیه موجود در سطح کششی بتن در لحاظ گرفته شود. این کرنش به تیتر کرنش نخستین بوده و بایستی از کرنش موجود در FRP انقطاع گردد. نتیجه ها نشان میدهد که پس از انجام فرایند مقاومسازی چنانچه انتهای نوارهای FRP بهدرستی مهارشده باشند، گنجایش انبساط در برشهای باطن صفحهای دیوار ساختمان تا ۳۰۰% مقاوم سازی سقف حیاتی frp ارتقا خواهد یافت. به کارگیری از همین متاع مزایای زیادی دارااست که سبب جلب رضایت کارفرما و مهندسین می شود و در غایت قیمت افزوده ساختمان را افزایش میدهد. یا ما بنا ایی داریم که حال قدمت اثرگذار آن اتمام یافته و یا در شرف اتمام است و ما تصمیم داریم یکسری سال دیگر از بنا بهره برداری نماییم.