هوش مصنوعی، صنعت تکنولوژی را میبلعد؟

بر پایه نظریهء آمارتیا سن (A.K.SEN)با فرض توزیع درآمد یکسال،به کارگیری تکنولوژی سرمایهبر در کوتاه مدت موجب منفعت بخش اعظم می‌شود ولی از آنجا که تکنولوژی سرمایه بر تهیدست تقاضای فزاینده است و در ازای حقوق و دستمزد و هزینهء کمتر تولید بیشتر را به دنبال دارد در بلند مدت به علت کمتر مصرف،رشد حاصل را متوقف و خنثی خواهد نمود.برعکس، به کارگیری تکنولوژی کاربر،با توزیع بیشتر دستمزد نسبت به تکنولوژی سرمایهبر،درآمد را بالا می برد و در بلند مدت از شیوه مصرف و پس انداز و در دست گرفتن تولید،رشدی مطلوب را به دنبال خواهد داشت. در همین باره مایکل توارو مینویسد:با توجّه به اینکه کشورهای عالم سوم اساسی عرضهء دوچندان نیروی فعالیت و عرضهء مضاعف کم سرمایه چه مالی و چه مادّی میباشند طبیعتا انتظار می‌رود که روشهای ساخت همین کشورها به طور نسبی کاربر باشد،ولی در واقع تکنولوژیهای تولید چه در کشاورزی و چه در صنعت اکثر اوقات مکانیزه و سرمایهبر است. سیاست­های اتخاذ شده بوسیله وزارت جهاد کشاورزی در برخی استانهای مرزوبوم به رخ جدی دنبال شده و در یکسری از استان­ها توجه کمتری به آن شده است؛ بنابراین، باز‌نگری کارایی و بهره­وری بخش کشاورزی و دست اندرکاران اثر گذار بر آن اهمیت به کار گیری از دادههای استانی، اصلی تعیین حالت استان­ها، امکان اعمال سیاست­های متعدد تشویقی بخش کشاورزی به تفکیک استان­ها را آماده می­کند. در همین ویدیو نگاهی داشتیم به ماجرا این خبرهای «افشاگرانه» و افرادی که آن‌ها را منتشر می‌نمایند و کارایی میکنیم به همین سوال جواب بدهیم که چرا به تدریج دربارهی موضوعات بسیار دوری در آینده حرکت کردهاند. این در حالی است که دوسوم این شرکتها از برنامه خود برای افزایش قابلتوجه سرمایهگذاریهایشان در راستا هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی تا پنج سال آینده خبر دادهاند. در سال های اخیر تلاش های زیادی به جهت بیشتر کردن هوش به مدیریت تکنولوژی انجام گرفته هست ترفند سیستم کاردان رویکرد حل های مناسبی را بدین مراد ارائه کرد.سیستم کاردان می تواند نظیر انسان فکر نماید اخبار تکنولوژی و فناوری اطلاعات و برهان بیاورد. فناوری نو و نوظهور میتواند از نورخورشید به جهت تبدیل دیاکسیدکربن به موادشیمیایی موردنیاز استعمال کند. موقعیت موجود و دسترس بودن منابع در سرزمین انطباق داشته باشد و هم فرآودههای تولیدی آن اکثر اساسی امکانات محدود درآمدی مردم مملکت تطبیق کند. از طرفی، ۸۱ % همین شرکتها از برنامه خویش به جهت ارتقاء چشمگیر مقدار سرمایهگذاری در توسعه و گسترش این نوآوریها برای به کارگیری حداکثری از مزایای آنها، خبر دادهاند. تحقیقات بیشتری به جهت درک اینکه چگونه عواملی نظیر سن و وزن بیمار، محل تزریق و تکنیک تحویل بر اثربخشی همین فناوری تأثیر میگذارند، موردنیاز است. توسعهی کاتالیزورهای نو که پایین نور مرئی بیشتری عمل میکنند، هدف دارای همین تحقیق بوده است. سوزنهای کوچک (Microneedles) که بهسختی قابلمشاهده هستند، آماده میگردند تا وارد دورهای نو از تزریقهای فارغ از درد و آزمایش خون شوند. سوزنهای کوچک سوای ایجاد درد در انتهای عصب، به پوست نفوذ می نمایند و میتوانند به سرنگ متصل شوند. به هر حال، در صورتی که تحقیقات پیشرفت کندی داشته باشد میتوان از نحوه مشورت حیاتی همکاران در روزگار استراحت قهوه بر بر روی پیشبرد آن تمرکز کرد. در صورتی که شما هر نوع سوالی در ارتباط کلیدی کجا و شیوه استعمال از اخبار تکنولوژی گردشگری دارید، می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.