پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

در بخش اعظمی از موتور ها از پیستون کف تخت استعمال می شود . در صورت جدا شدن همین خنك كاري پیستون بر اثر حرارت حاصل از احتراق منبسط شده و حساس سطح داخلي بوش تماس پیدا مي كند. همانطور که می دانید ، پیستون خودرو داخل شکاف های تولید شده در باطن بلوک سیلندر ( بوش سیلندر ) ، بالا و تحت می رود و این حرکت طولی پیستون باطن سیلندر ، توسط شاتون به حرکت چرخشی تبدیل شده و به میل لنگ داده می شود. اگر بخواهیم به گویش بی آلایش بگوییم که پیستون دقیقا چه کاری انجام می دهد، بایستی بگوییم که پیستون انرژی حاصل از احتراق سوخت در موتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می کند و در نهایت این حرکت، به چرخها و به صورت حرکت چرخشی منتقل میشود. پیستون یکی از قطعات متحرک و اهمیت موتور میباشد که در باطن سیلندر به طور متناوب حرکت رفت و برگشتی انجام دیتا تا چهار مرحله دارای چرخه به این معنی که مکش ، جرم ، احتراق – انبساط و تخلیه ( خروج دود) رخ گیرد. به طور کلی قطعات متحرک موتور که مسافت مقداری نیز اصلی قطعات همسایه خود دارا هستند به جهت کارایی بیشتر، ارتفاع قدمت بهتر و بازده بالاتر نیاز به کارداران کاهش دهنده اصطکاک و سایش سطح ها دارند. اعضای متحرک باطن موتور منجمله پیستون، سوپاپ، میل لنگ و … به عنوان مثال در صورتی که گفته شود خودرویی ۴ سیلندر میباشد ، بلوک سیلندر آن گنجایش قرارگیری ۴ پیستون درون آن را دارا است. برای مثال در دو نوع ماشین با ترازو پیستون های مشابه ، خودرویی که اهمیت پیستون بیشتری است ، اقتدار بیشتری خواهد داشت. جهت قرار گیری پیستون در سیلندر را نشان می دهد، این علامتها در موقع نصب پیستون می بایست به سمت جلوی موتور باشد. شیار عمودی،ضمن ایجاد شرایط ارتجاعی دربدنه پیستون درموقع انبساط ،قسمت راهنمای پیستون رامحافظتمیکند.شیاردرمقابل انبساط زیادعکس العمل نشان داده،منقبض می‌گردد تا ازچسبیدن به سیلندر یاگژنپین دوری شود. پیستون بیضی رخ زمانی گرم شودبه موقعیت دایره ای تام درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم میباشد لقی کمی بین پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین مسافت کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی رخ که به جهت دوری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا بعدها خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه اندازه 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 جايگاه ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین piston 125 dt قطرپیستون است. ذوبشدگی پیستون : حرارت بالا ناشی از درزبندی نامناسب، تاخیر احتراق، حجم تزریق اشتباه و زمانه تزریق خطا موجب ذوبشدگی پیستون میشود. به صورت تورفته یا گود ، برآمده و یا صاف ساخته می‌شود . در اين موقعیت كه ديواره يا سطح جانبي رينگ به صورت شيبدار ساخته شده می باشد ، بايد حاشیه تيز رينگ به سمت پايين باشد تا زمان بالا رفتن پيستون ، اين رينگ برروي لايه روغن موجود بر بر روی دیوارة سیلندر ليز خورده و از جارو كردن روغن هاي جداره سيلندر به سمت محفظه احتراق جلوگيري كند . در اینجا عمده به تحلیل وب سایت پیستون یاماها.