کربن فعال { زغال فعال} چیست؟

علاوه براین، در ایجاد فیلتر هوافشرده و همینطور حذف کربوهیدرات ها هم در روند ایجاد مواد شیمیایی متعدد کربن فعال نقش مهمی کربن فعال پوست گردو ایفا می کند. فرایند ساخت و تنظیم کربن فعال به شیوه های متفاوت شیمیایی و فیزیکی انجام می شود و در غایت خروجی این دو طرز از حیث ویژگی ها و کاربرد دارای نیز گوناگون خواهد شد. اهمیت استعمال نمودن از زغال فعال در دهان، حساس پوسیدگی دندان، تنفس بدبو و بیماریهای لثه بجنگید و لبخندی زیبا به خویش هدیه کنید. هرچه عرق اکثر روی پوست باقی بماند، باکتریها کار بیشتری انجام می‌دهند و به همین دلیل هست که در کسانی که شستشو و بهداشت فردی را جدی نمیگیرند، بوی بدن به جهت خویش و البته اطرافیان مضاعف مشمئزکننده خواهد بود. ترازو منافذ بر روی تراز کربن ها به شدت بر اقتدار جذب آن ها اثر گذار هست و هر چه تعداد میزان آن ها بیشتر باشد، به به عبارتی نسبت واکنش پذیری نیز فراتر بوده و تصفیه خوبتر انجام میشود. فیزیکی، فعالسازی در دمای پایین، انجام فرآیند در یک تراز و به شکل همزمان می باشند. ذرات کربن فعال اکسترود شده PAC را اصلی یک ادله اتصال ادغام و یک ذره سخت، استوانه ای یا این که کروی را ایجاد میکنند. از لحاظ فیزیکی، کربن فعال از روش نیروهای واندروالس یا این که نیروهای پراکندگی لاندن به سایر مواد متصل می شود. در فعالسازی شیمیایی، مواد شیمیایی قبل از پروسه فعال سازی به مواد نپخته بیشتر میشوند. کربن فعال (Activated carbon) به شکل شبکه متخلخل است و پروسه جذب سطحی در آن ها حادثه می افتد. همین فرایند در یک جو بی اثر دارای استعمال از گازهایی نظیر دی اکسید کربن، نیتروژن یا این که آرگون به اتمام میرسد. غالبا پخته شدن کربن مهم کربن دی اکسید، بخار یا حرارت مستقیم صورت میگیرد. پس از حرارت دهی زغال در همین شرایط دمایی، شکاف و منافذ ریزی بر روی مرحله آن تولید می‌شود که در جذب مواد آلاینده موجود در آب دوچندان مفید می باشند. این مسئله به کربن نهایی، یک پوسته بیرونی صاف و قابل نفوذ می دهد که منافذ آن را مسدود نمیکند.