سرمایه گذاران تخصیص دارایی را در Covid times: Cafemutual Survey از دست می دهند

در نظرسنجی اخیر توسط Cafemutual ، 28٪ از توزیع کنندگان صندوق های سرمایه گذاری مشترک گفتند که بیشتر مشتریان آنها برای حفظ تخصیص دارایی تغییراتی در سبد سرمایه گذاری خود ایجاد نکرده اند. 47٪ MFD های دیگر گفتند که برخی از مشتریان آنها ترجیح می دهند تخصیص توصیه شده را حفظ نکنند. فقط 25٪ MFD ها گفتند كه مشتریان آنها برای حفظ تخصیص قبل از Covid-19 توازن مجدد در سبد سرمایه گذاری ایجاد كرده اند.

Covid-19 از دست دادن اجباری شایع و کاهش حقوق Covid-19 بر ادامه SIP ها تأثیر منفی گذاشته است: حدود 62٪ MFD ها مکث (58٪) یا مکث...

Read More